BOUWVOORSCHRIFTEN  |  BUILDING CODE

☆☆ Nederlands

Bouwvoorschriften
Er moet worden voldaan aan de volgende bouwvoorschriften:

 • Een bouwvergunning is noodzakelijk. Zie ook: www.gobiernu.cw.
 • Het toegelaten woningtype is een vrijstaande woning. Per bouwperceel is slechts één woning en één bijgebouw toelaatbaar. De toegelaten oppervlakte van een woning bedraagt ten minste 50 m² en voor een bijgebouw ten hoogste 50 m².
 • Het toegelaten bebouwde oppervlak, inclusief verdieping, bedraagt ten hoogste 40%. Het toegelaten aantal bouwlagen bedraagt twee bouwlagen plus kap. De toegelaten bouwhoogte inclusief kap van gebouwen ten behoeve van woondoeleinden bedraagt ten hoogste 6 meter bij één verdieping en ten hoogste 8 meter bij twee verdiepingen.
 • De toegelaten afstand tussen een niet naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw en een perceelgrens bedraagt tenminste 2 meter bij gebouwen met een hoogte van maximaal 6 meter en 3,5 meter bij gebouwen met een grotere bouwhoogte.
 • Gebouwen mogen uitsluitend in betonblokken en steenachtig materiaal worden uitgevoerd, met dien verstande dat als dakbedekking ongeverfde, metalen dakplaten niet toelaatbaar zijn.

Wijze van meten

 • De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de weg langs de kavel tot aan het hoogste punt van het bouwwerk.
 • Het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken, overdekte terrassen en andere overdekte ruimten inbegrepen. Voor zover deze ruimten niet begrensd zijn door gevelvlakken wordt de begrenzing van de fictieve vlakken door de buitenranden van de dakvlakken als gevelvlak aangehouden.
 • De afstand tussen een bouwwerk en een zijdelingse perceelgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de betreffende perceelgrens gelegen punt van de verticale projectie van het dakvlak van dat bouwwerk en haaks op de perceelgrens.

Overige voorschriften

 • De woning dient binnen 18 maanden na de start te worden afgebouwd.
 • De op de kavel gebouwde woning mag alleen voor woondoeleinden worden aangewend.
 • Enige vorm van beroepsuitoefening op het perceel is niet toegestaan.

 

☆☆ English

Building code
The following building code must be adhered to:

 • A residential building permit is required. See also: www.gobiernu.cw.
 • The maximum amount of buildings to be erected on the lot is 2: a detached house and an outbuilding. The house occupies at least 540 sq.ft. and the outbuilding occupies at most 540 sq.ft.
 • The permissible built-up area, including a second or a third floor, shall not exceed 40% of the lot size. The permitted number of floors is three plus roof. The permitted building height for residential purposes does not exceed 20 ft when the house has two floors or 26 ft when the house has three floors.
 • The permissible distance between a not road-facing facade of a building and the lot boundary is at least 6 ft when the house has two floors or 11.5 ft when the house has three floors.
 • Buildings may only be erected using concrete blocks and stone-like material, with the proviso that unpainted steel roof panels are not allowed.

Method of Measurement

 • The height of a building is measured from the highest point of the road alongside the lot up to the highest point of the structure.
 • The surface area of a building is measured between its facades, covered terraces and other indoor spaces included. In the event that an area does not have a facade, the outer edges of the roof surfaces will be used as an indication of a facade.
 • The distance between a building and a lateral boundary of the lot is measured from the point on the surface made by a vertical projection of the outer edge of the roof of the building, and perpendicular to the boundary.

Other requirements

 • The building(s) should be finished within 18 months after the start.
 • The building(s) on the lot may only be used for residential purposes.
 • The exercise of any kind of professional activity for profit on the lot is not allowed.

Comments are closed